Vlastnosti a druhy betónu

Betón

BetónBetón je už dlhé roky alfou a omegou stavebníctva. Patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Betón vzniká stvrdnutím betónovej zmesi, alebo zmiešaním vody, spojiva a plniva (prípadne vhodných prísad), ktoré tuhnutím vytvoria a nadobudnú vlastnosti pevnej stavebnej látky.

Betón používali už starí Peržania či Kartáginci, ale hlavne Rimania. Dodnes sa uchovali staré rímske stavby, domy, akvadukty a cesty, vytvorené práve z tohto materiálu. Po páde Rímskej ríše sa prestal betón využívať na mnoho storočí. Až v roku 1774 ho John Smeaton „reinkarnoval“ pri oprave Edystonského majáka. Na vytvorenie betónu použil kombináciu vody, piesku, nehaseného vápna a železnej trosky.

V roku 1824 získal patent na výrobu Portlandského cementu anglický kamenárJoseph Aspdin. Od toho roku začal písať betón novú kapitolu v stavebníctve.
 

Rozhodli ste sa betónovať platňu či základy domu? Vyberete si dodávateľa či stavebnú firmu v zozname firiem na portáli Stavebnik.sk. Na stránkach môžete vybratým firmám zaslať aj žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na stavebné práce či produkty.
 

Zloženie betónu

Voda – aj v tomto prípade je voda základom všetkého.

Spojivo. Za spojivo sa považuje hlavne cement, ale aj vápno, asfalt, magnezit, decht, sadra, makromolekulové živice a podobne. Najčastejšie používaný Portlandský cement po zmiešaní s vodou začne počas hodín tuhnúť a vytvrdne do štyroch týždňov. Počiatočné tuhnutie je spôsobené reakciou medzi vodou, sadrou a trikalcium aluminátom (Ca3Al). Neskoršie vytvrdzovanie a vznik kohéznych síl je spôsobený reakciou vody s trikalcium silikátom (Ca3S) za vzniku amorfného hydrátu nazývaného kalcium-silikátový-hydrát (CaSiH gel). Hydratácia dikalcium silikátu (Ca2S) prebieha podstatne pomalšie než vyššie uvedené a postupne zvyšuje stálu pevnosť. Ako posledná prebieha reakcia pravdepodobne s SiO2. Všetky tri zmienené reakcie uvoľňujú teplo.

Plnivo – hlavne anorganické prírodné materiály (piesok, kamenivo), tiež materiály vytvorené umelo (keramzit, troska, škvára). V niektorých prípadoch sa ako plnivo môžu používať organické materiály (rašelina, korok, drevené piliny).

Betónové prímesi. Ide o jemné práškové látky, ktoré sa počas miešania pridávajú do betónovej zmesi. Ich objem sa pohybuje v rozmedzí 10-40% hmotnosti pridaného cementu. Úlohou betónových prímesí je zlepšiť mechanické aj technologické vlastnosti čerstvého betónu. Patria sem hlavne kremičité látky, ktoré ovplyvňujú pórovitú štruktúru betónu a tým aj jeho nasiakavosť, zvyšujú jeho pevnosť a zvyšujú odolnosť betónu v agresívnom prostredí. Niekedy sa ako prímes používa aj popolček, ktorý hlavne znižuje hĺbku karbonizácie betónu.

Betónové prísady. Sú jednou zo zložiek betónu. Ide o chemické zlúčeniny, ktoré sa pridávajú do betónovej zmesi už počas miešania. Majú za úlohu znižovať povrchové napätie betónu, znižujú potrebné množstvo vody na vytvorenie betónu, zlepšujú spracovateľnosť zmesi (betón je možné dopraviť na dlhšie vzdialenosti), zvyšujú pevnosť betónu v tlaku. Týmto prísadám hovoríme plastifikačné. Existujú tiež stabilizačné prísady, ktoré okrem iného zvyšujú hutnosť zatvrdnutého cementu, znižujú pórovitosť, zamedzujú vzlínaniu a nasávaniu vody. Prevzdušňovacie prísady vytvárajú veľký počet pórov na mikroskopickej úrovni, ktoré dodávajú odolnosť betónu voči opakovanému zamŕzaniu a rozmŕzaniu a rozmrazovacím soliam. Spomaľovacie prísady spomaľujú tvrdnutie a tuhnutie betónu v prípadoch, kedy je tento jav nežiadúci (preprava betónu, zvláštne technologické postupy a podobne). Naopak – urýchľovacie prísady urýchľujú tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi. K ostatným prísadám patria inhibítory korózie, adhézne prísady či biocídne prísady.
 

Druhy betónu

Suchý betón – je v sypkom stave a dá sa premiestňovať bez použitia domiešavačov kontajneroch, papierových obaloch a podobne. Na spracovanie betónovej zmesi nie je potrebné pridávať do nej tak veľké množstvo vody, ako do normálneho  betónu.

Prostý betón – využíva sa, ako podkladový betón pre absenciu pridanej výstuže.

Železobetón – je opakom prostého betónu. Železobetón je betón vystužený oceľovými prútmi (roxor), pletivom, oceľovými profilmi alebo oceľovými lanami. Výstuž v kompozite slúži na prenos ťahových síl pri zaťažení.

Asfaltový betón - je kamenivo rôznej frakcie obaľované asfaltom. Používa sa pri výstavbe krycích vrstiev komunikácií (bitúmenové kryty).

Špeciálny betón – do tejto kategórie patrí napríklad žiaruvzdorný betón, prevzdušnený betón, pórobetón, drenážny betón (pre odvodňovacie systémy), perlitbetón, pohľadový betón s povrchovou úpravou či odľahčený betón s prímesou polystyrénu.

Zaujať by vás mohol aj ďalší článok o stavebných materiáloch Ekologické materiály - hlinená omietka

Foto: sligo.by
(i.n.)